Nei og nei, din nettleser støttes ikke av oss. Har du prøvd med en annen?

Du bruker en nettleser som dessverre ikke fungerer helt optimalt sammen med Dplay. For maks fart og sikkerhet, anbefaler vi at du benytter en av nettleserne vi har anbefalt til høyre.

Brukervilkår Dplay


1 Avtaleinngåelse


Disse vilkårene (”Brukervilkårene”) utgjør avtalen mellom deg og Discovery Networks Norway (”Avtalen”), og regulerer din bruk av Discovery Networks Norways tjeneste (”Tjenesten”), slik denne til hver tid leveres fra nettsidene under domenet dplay.no (”Nettstedet”). Vilkårene aksepteres av deg når du registrerer deg som bruker på Nettstedet ved å oppgi fornavn, etternavn, fødselsdato og e-postadresse. Du må ha fylt 18 år for å inngå avtale om bruk av Tjenesten.


Brukervilkårene gjelder for bruk av Tjenesten i Norge.


2 Tjenesten


Tjenesten leveres av Discovery Networks Norway AS (”Discovery Networks Norway”), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.


Tjenesten er en abonnementsbasert underholdningstjeneste som gir deg tilgang til et stort utvalg av Discovery Networks Norways programmer og annet innhold på Internett. Se Nettstedet for nærmere informasjon om innholdet i Tjenesten, prisvilkår og abonnementspakker. Discovery Networks Norway garanterer ikke for at alle programmer som sendes på Discovery Networks Norways TV-kanaler vil være tilgjengelige som en del av Tjenesten. Tilgjengeligheten av innhold i Tjenesten vil kunne være begrenset til bruk i visse territorier (”geoblokking”).


3 Bruk av Tjenesten


For å kunne bruke Tjenesten må du registrere deg som bruker og opprette en personlig konto (”Min Konto”) ved å følge instruksjonene på Nettstedet. Du står selv ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert.


Min Konto inneholder grunnleggende opplysninger, og herunder blant annet brukernavn og passord. Passordet du velger, må være unikt og særpreget. Du står selv ansvarlig for brukernavnet og passordet ditt, og må aldri oppgi passordet til andre. Du holdes ansvarlig for alle handlinger på Tjenesten, også de som skyldes at du har gjort brukernavnet og passordet ditt tilgjengelig for andre. Discovery Networks Norway kan på et hvilket som helst tidspunkt be deg endre passordet ditt, som vil kunne medføre avbrudd i Tjenesten for deg. Dersom Discovery Networks Norway mistenker misbruk av brukernavnet/passordet ditt, kan Discovery Networks Norway stenge eller gjøre Tjenesten utilgjengelig for deg, eller treffe andre tiltak for å forhindre ytterligere misbruk.


E-postadressen du benytter må være gyldig til en hver tid. Discovery Networks Norway har rett til å benytte din sist oppgitte e-postadresse for henvendelser som gjelder Tjenesten. Du kan ikke ha mer enn én konto knyttet til en e-postadresse. Kontoen er for din private bruk og det er forbudt å overdra kontoen til andre, eller la andre dele eller bruke din konto. Du står selv ansvarlig for din bruk av Tjenesten, inkludert innhold som du eventuelt måtte publisere der.


For å kunne bruke Tjenesten trenger du maskinvare, programvare og Internett-tilkobling som tilfredsstiller visse krav og anbefalinger. Du finner informasjon om dette på Nettstedet. Hvis din Internett-tilkobling, maskinvare og programvare ikke oppfyller anbefalte krav, kan kvaliteten eller ytelsen på Tjenesten være lavere. En slik reduksjon i kvalitet eller ytelse gir deg ikke rett til å kreve prisavslag eller erstatning.


Du samtykker i at du bare vil bruke Tjenesten til formålene som er tillatt i følge disse Brukervilkårene, gjeldende lovgivning og alminnelig akseptert praksis. Du samtykker i at du vil overholde all lovgivning og alle bestemmelser knyttet til bruk av Tjenesten.


Discovery Networks Norway kan begrense samtidig tilgang til Tjenesten til et bestemt antall brukerenheter.


4 Discovery Networks Norways rettigheter og din bruksrett


Tjenesten og innholdet i Tjenesten (deriblant design, tekst, grafikk, bilder, videoer, informasjon, programvare, musikk, lyd og andre filer) er rettighetsbeskyttet i henhold til norsk og internasjonal lovgivning. Samtlige rettigheter, all eiendomsrett og alle interesser knyttet til Tjenesten og innholdet, tilhører eller er forbeholdt Discovery Networks Norway.


Når du inngår avtale om bruk av Tjenesten og mot avtalt betaling, gir Discovery Networks Norway deg en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-viderelisensierbar rett til privat, ikke-kommersiell bruk av Tjenesten, dvs. visning av innholdet i Tjenesten for deg eller for familie og venner i ditt eget hjem, og uten at du krever eller mottar betaling eller andre vederlag.


Du kan ikke bruke, overføre, vise, fremføre eller på andre måter gjøre innholdet tilgjengelig med unntak av det du uttrykkelig har fått tillatelse til i denne Avtalen. Du kan således ikke (a) selge, leie ut, lease ut, distribuere, kringkaste, viderelisensiere eller på andre måter gi tilgang eller rettigheter til innholdet, (b) kopiere, overføre, distribuere eller laste opp innhold, (c) vise innholdet i kommersiell eller offentlig sammenheng, (d) forsøke å deaktivere, gå utenom, endre eller omgå systemer for administrasjon av digitale rettigheter eller sikkerhet, (e) bruke Tjenesten på en måte som skader, stenger, forstyrrer eller krenker andre brukeres bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til å sende eller overføre materiell som inneholder virus eller programmer som er egnet til å skade eller begrense funksjonaliteten i Tjenesten, eller f) bruke Tjenesten eller innholdet i forbindelse med kommersiell eller ulovlig aktivitet.


Med unntak av rettighetene som du uttrykkelig får i denne Avtalen, får du ingen rettigheter til Tjenesten eller innholdet.


Brudd på disse bestemmelsene vil alltid være å anse som vesentlig mislighold, som gir Discovery Networks Norway rett til umiddelbart å stenge Tjenesten for din bruk og heve Avtalen, jf. pkt. 9 (Mislighold).


5 Priser og betaling


De til en hver tid gjeldende priser for Tjenesten finner du på Nettstedet.


Betaling foretas i samsvar med instruksjonene du får på Nettstedet. Tjenesten forskuddsbetales for avtalt periode. Abonnementet fornyes automatisk ved utløp av den forhåndsbetalte periode dersom du ikke kansellerer eller endrer abonnementet på Min Konto. Forskuddsbetaling for neste periode trekkes ved inngangen til neste abonnementsperiode.


Forut for den første betalingen vil vår betalingsleverandør PayEx reservere kr 10,- på ditt kort. Dette gjøres for å autorisere kortet slik at betalingen kan gjennomføres. Beløpet tilbakebetales når autorisering er gjennomført.


Du innestår for å ha tilstrekkelige midler på konto til å dekke betaling for Tjenesten ved forfall. Forsinket betaling gir Discovery Networks Norway rett til å belaste deg omkostninger og forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mm. Ved fortsatt manglende betaling vil kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, etter varsel bli oversendt for inkasso.


Ved forsinket betaling kan Discovery Networks Norway stenge eller begrense din tilgang til Tjenesten umiddelbart. Dersom betaling er forsinket med mer enn 10 dager kan Discovery Networks Norway heve Avtalen med deg og stenge din tilgang til Tjenesten med umiddelbar virkning, jf. pkt. 9 (Mislighold).


6 Varighet og oppsigelse


Valgt avtaleperiode for det enkelte abonnement løper fra bestilling og som angitt på Nettstedet. Se Min Konto for oversikt over dine abonnement. Du kan når som helst si opp Tjenesten ved å gå inn på Min Konto og avslutte hvert enkelt abonnement.  Oppsigelsen vil gjelde fra utløpet av inneværende avtaleperiode.


Hvis du i tillegg til å si opp abonnementet ønsker å avslutte Min Konto, kan du gjøre dette fra Min Konto. Du vil i slike tilfelle ikke lenger ha tilgang til noen del av Tjenesten, og dine forhåndsbetalte abonnement vil umiddelbart bli avsluttet. Forhåndsbetalte beløp vil ikke bli refundert.


Dersom Tjenesten legges ned kan Discovery Networks Norway si opp avtalen med 3 måneders varsel.


7 Kundeservice


Du finner svar på de fleste vanlige spørsmål på Nettstedet. Du kan også kontakte oss på kundeservice@sbsdiscovery.no.


8 Discovery Networks Norways ansvar


Discovery Networks Norway vil gjøre sitt ytterste for å holde Tjenesten i drift. Av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker, vil det fra tid til annen være nødvendig å gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av Tjenesten, og på disse tidspunktene vil Tjenesten kanskje ikke være tilgjengelig. Discovery Networks Norway vil forsøke å gjennomføre oppdateringer og vedlikehold på tidspunkter med lav aktivitet.


Hvis Tjenesten ikke er tilgjengelig, og den manglende tilgjengeligheten skyldes feil hos Discovery Networks Norway, har du rett til å få tilbakebetalt en del av det innbetalte beløpet som samsvarer med tiden som Tjenesten ikke har vært tilgjengelig, gitt at dette beløpet overstiger 3 Euro. I stedet for å tilbakebetale beløpet har Discovery Networks Norway rett til å kompensere deg gjennom gratis tilgang til Tjenesten med en varighet som samsvarer med tiden da Tjenesten ikke har vært tilgjengelig. Hvis du ønsker å be om tilbakebetaling eller annen kompensasjon, må du fremsette kravet senest 14 dager etter at Tjenesten har vært utilgjengelig. Utilgjengelighet eller svakheter ved Tjenesten som følge av oppdateringer eller vedlikehold, forhold du selv har forårsaket, svakheter ved Internett-tilkoblingen eller andre forhold som ligger utenfor Discovery Networks Norways kontroll gir ingen rett til kompensasjon eller tilbakebetaling.


Tjenesten tilbys som den er («as is») og uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, for tilgjengelighet, egnethet for et spesielt formål, innhold eller andre data som leveres, eller for Tjenestens kvalitet.


Du samtykker i at du bruker Tjenesten på eget ansvar, og du er klar over at du gjennom bruk av Tjenesten får tilgang til innhold du kan oppleve som støtende, upassende eller krenkende. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Discovery Networks Norway har ingen kontroll med innholdet av disse, og påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av slike. Det samme gjelder din bruk av sosiale medier i tilknytning til Nettstedet.


Discovery Networks Norway forbeholder seg retten til å slette innhold du har publisert på Nettstedet, hvis lovgivningen krever dette, eller hvis Discovery Networks Norway opplever innholdet som upassende.


Discovery Networks Norway forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre eller fjerne funksjonalitet i Tjenesten midlertidig eller permanent og med eller uten forvarsel. Ved slike endringer har Discovery Networks Norway ikke erstatningsansvar overfor deg. Se pkt. 10 (Endringer) vedrørende varsel og nærmere regler om vesentlige endringer.


Ikke i noe tilfelle skal Discovery Networks Norway (inkludert, men ikke begrenset til, tilknyttede selskaper og deres leverandører, ledere, styremedlemmer og ansatte) kunne gjøres erstatningsansvarlige for indirekte tap, så som tap knyttet til driftsbrudd, tap av data, innvirkning på data, tapt fortjeneste, erstatningskrav fra tredjeparter eller annen følgeskade.


9 Mislighold


Hvis du bryter betingelser i disse Brukervilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Discovery Networks Norway.


Discovery Networks Norway kan heve avtalen med deg dersom du vesentlig misligholder Brukervilkårene. Som vesentlig mislighold anses alltid, men listen er ikke uttømmende:


- Uautorisert bruk av Tjenesten, inkludert at det etter Discovery Networks Norways vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller forsøkes, eller vi får varsel fra tredjemann om at din bruk av Tjenesten strider mot lov eller annen rettighet.

- Betaling som er forfalt med mer enn 10 dager.


Ved heving fra Discovery Networks Norways side stenges din tilgang til Tjenesten umiddelbart, uten tilbakebetaling av innbetalt beløp og uten forvarsel.


10 Endringer


Discovery Networks Norway har rett til å gjøre endringer i priser og Brukervilkår, samt Tjenestens innhold og funksjonalitet. Du samtykker i at innhold og tjenester som er tilgjengelige når du bestiller, ikke nødvendigvis er tilgjengelige på et senere tidspunkt. Du vil bli varslet om alle endringer av vesentlig betydning for de deler av Tjenesten du har kjøpt minst 30 dager før endringen trer i kraft. En endring kan tre i kraft før dersom den er nødvendig for å oppfylle et lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart, herunder rettighetshavere. Ved slike vesentlige endringer kan du si opp Avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft, forutsatt at endringen ikke er utelukkende til din fordel. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter utløpet av varslingsperioden anses du å ha godtatt endringen.


11 Angrerett


I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra Discovery Networks Norway har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, og angrerettskjema er mottatt. Du samtykker til at dersom du tar Tjenesten i bruk før angrefristens utløp, må du betale for den periode Tjenesten er brukt, selv om du benytter angreretten, jf. angrerettloven § 21, 3. ledd. Angrerettskjema blir sendt deg pr. e-post sammen med bekreftelse på din bestilling av Tjenesten. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema til følgende adresse: Discovery Networks Norway AS, Nydalen Allé 37, 0484 Oslo.


12 Personvernpolicy, kommunikasjon og markedsføring


Du samtykker til at Discovery Networks Norway har rett til å samle inn og behandle personlige opplysninger om deg og din bruk av Tjenesten i samsvar med Discovery Networks Norways Personvernpolicy. Discovery Networks Norways Personvernpolicy som fra tid til annen kan endres, er tilgjengelig på Nettstedet.


Du samtykker til at Discovery Networks Norway og andre selskaper i Discovery Networks Norway-konsernet kan gi deg informasjon om varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi vil kunne kontakte deg via e-post, post eller telefon. Du kan når som helst kontakte oss dersom du ikke lenger ønsker å motta tilbud, nyheter eller informasjon fra oss.


13 Generelle bestemmelser


13.1 Overdragelse


Avtalen er kun gyldig for enkeltpersoner, og kan ikke overdras av deg verken helt eller delvis til noen tredjepart. Discovery Networks Norway har rett til å overlate samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen til annet konsernselskap eller tredjemann som bistår ved oppfyllelsen av avtalen, eller som Tjenesten eventuelt blir overført til.


13.2 Hele avtalen


Avtalen utgjør sammen med Discovery Networks Norways Personvernpolicy hele avtalen mellom deg og Discovery Networks Norway, og erstatter alle eventuelle tidligere skriftlige og muntlige avtaler.


13.3 Delvis ugyldighet


Dersom en bestemmelse i denne Avtalen anses ugyldig eller ikke kan håndheves, skal dette ikke påvirke innholdet eller gyldigheten av resterende bestemmelser, og bestemmelsen skal håndheves så langt det tillates i henhold til loven.


13.4 Force majeure


Discovery Networks Norway er ikke ansvarlig for mangler ved, eller utilgjengelighet av Tjenesten dersom dette skyldes force majeure eller årsaker utenfor Discovery Networks Norways rimelige kontroll.


14 Lovvalg og tvisteløsning


Eventuelle tvister eller krav som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med disse Brukervilkårene, deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav), skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk lov. Eventuelle konflikter mellom Discovery Networks Norway og deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.


Ved ulovlig kopiering eller distribusjon av innholdet eller Tjenesten til allmennheten har Discovery Networks Norway rett til å søke erstatning eller rettslige pålegg, inklusive midlertidig forføyninger, gjennom en hvilken som helst kompetent domstol.